סימן בשו"ע

 

שלז

חולה שמת לו מת ,

שלח 

וידוי החולה , וכיצד אומרים לו ,

שלט 

דיני גוסס , ואמירת צידוק הדין ,

שמ 

ענין הקריעה , ושיעורה  ,ומקומה , ועל מי קורעים , ובאיזה זמן קורעים ,

שמא 

מי שמתו מוטל לפניו בשבת  וביום טוב , ודיני האונן ,

שמג 

מצות הלוית המת ,

שדמ 

חיוב ההספד , וגודל שכרו , וכיצד, ועל מי מספידין ,

שמה 

דין המאבד עצמו לדעת , ומנודה , והרוגי בית דין ,והפורשים מן הציבור , 

שמו 

מי שקרובו צלוב בעיר לא ידור בה ,

שמז 

שלא לעורר על מת  30 יום לפני הרגל ,

שמח 

דין שריפה על מת והאומר אל תקברוני ,

שמט 

איסור הנאה במת ובתכריכיו ,

שנ 

דברים העשוים למת ואין בו משום דרכי האמורי ,

שנז 

איסור הלנת המת ומתי מותר להלינו ,

שנח 

נושאי המת פטורים מקריאת שמע ומתפילה ,

שנט 

מקום יציאת המת , והאבלים ,

שס 

מת וכלה ומילה איזה קודם ,

שסא 

הלוית המת , וביטול תלמוד תורה להלויתו ,

שסח 

שלא לנהוג בקלות ראש בבית הקברות ,

שסט 

על איזה טומאה הכהן מוזהר ,

שע 

מי הוא החשוב מת אף על פי שעודנו חי ,

שעא 

דין אהל האיך מביא  הטומאה ,

שעב 

היתר טומאה במקום מצוה , ודין קברי עובדי כוכבים ,

שעג 

איזה כהן מוזהר על הטומאה ,

שעד 

טומאת כהן  למת מצוה, לנשיא , ולרבו , ועל איזה מתאבלין .

שעה 

אימתי מתחיל האבלות , ולמי שמפנין מקבר לקבר .

שעו 

מנהג המנחמים , ודין מת שאין לו מנחמים .

שעז 

דין עבדים , ושפחות , ומנודה , שיש להם אבילות .

שעח 

דיני סעודת הבראה לאיש ולאשה .

שעט 

דין ברכת המזון בבית האבל .

שפ 

דברים שהאבל אסור בהם .

שפא 

איסור רחיצה וסיכה לאבל .

שפב 

איסור נעילת הסנדל לאבל .

שפג 

איסור תשמיש המטה לאבל .

שפד 

האבל אסור בתלמוד תורה ,

שפה 

דין שאלת שלום באבל ,

שפו 

עטית הראש באבל ,

שפז 

דין כפיית המטה ,

שפח 

אבל  ביום ראשון אסור להניח תפילין ,

שפט 

אבל אסור בכביסת כסותו , ודין גיהוץ ,

שצ 

דיני גלוח וסריקה באבל ,

שצא 

אבל אסור בכל מיני שמחה  ,

שצב 

אבל אסור כל 30 יום לישא אשה,

שצג 

מתי יכול אבל לצאת מבתו,

שצד 

שלא להקשות על המת יותר מידאי ,

שצו 

דין אבל שלא נהג אבלותו כל שבעה ,

שצח 

אבלות ביום הראשון דאורייתא ,

שצט 

דין אבלות ברגל , בראש השנה , ויום טוב שני של גלויות ,

ת

דיני אבלות בשבת ,

תא 

דברים הנוהגים בחול המועד ,

תב 

דין שמועה קרובה ורחוקה ,

אור"ח עא 

אבל והעוסקים במת פטורים מקריאת שמע ,

עב 

דין נושאי המטה  , והמנחמים , והמלוים ,

רפז 

ניחום אבלים ,

תקמז 

דין מי שמת לו מת בחול המועד ,

תקמח 

דיני אבלות בחול המועד ,

תרצו 

דיני הספד ותענית ועשית מלאכה בפורים ,

תרצז 

אין אומרים תחינה בי"ד וט"ו שבאדר הראשון , ודין תענית והספד בהן ,

שיא 

דיני מת בשבת ,